POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nie ma dla nas nic ważniejszego niż Wasze zaufanie, w związku z tym wraz z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych(RODO), przedstawiamy poniżej informacje na temat rozporządzenia oraz informacje o administratorze Twoich danych żebyś dokładnie wiedział jakie dane zbieramy, jak je wykorzystujemy i jakie są Twoje prawa w zakresie dostępu i kontroli tych informacji.

RODO to unijne rozporządzenie, które zostało wprowadzone od 25 maja 2018r. Rozporządzenie ma uregulować postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Głównym celem jest zapewnienie zestandaryzowanej i jak najlepszej ochrony informacjom, które przekazujesz platformom takim jak nasza – czyli prowadzącej sprzedaż za pośrednictwem internetu.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizowania zamówień, ustaleń dotyczących zamówień. Opcjonalne jest zapisanie się do newslettera – czyli wyrażenie zgody na przesyłanie do Was naszej oferty nowości czy zniżek. RODO zapewnia Ci większą kontrolę nad tym, w jaki sposób Twoje dane są przetwarzane.

Grupa ZA z siedzibą w Zamościu przy ul. Leopolda Staffa 26, jest Administratorem danych osobowych (zwanym dalej ‘Grupa ZA’ lub ‘My’). Mamy nadzieję że podane w tej Polityce prywatności informacje dokładnie przedstawią, w jaki sposób i w jakim celu, wykorzystujemy powierzone nam przez Klientów dane osobowe. 


I Dane, które zbieramy od Klientów, są przechowywane w Europejskim Obszarze Gospodarczym(EOG).

II Dane osobowe Klienta dokonującego zakupów w Sklepie przetwarzane są na podstawie umowy i tym samym w celu jej realizacji, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych,w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)

III W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności prosimy o kontakt e-mail na adres hello@zorza.studio lub w formie listownej na adres podany w punkcie pierwszym.

IV Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:

 • realizacji umowy sprzedaży zawartej między Grupa ZA a Klientem – (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO);
 • zarejestrowania się Klienta na stronie www.studio.zorza i zarządzania kontem lub kontami, tym dokonywania transakcji i płatności – (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO);
 • spełnienia obowiązków podatkowych – (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – (podstawa:art 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • marketingowych, analitycznych, statystycznych i archiwalnych – (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • świadczenia usług za pośrednictwem internetu – (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a)  i lit b) RODO);
 • obsługi zgłoszeń kierowanych do Administratora przez Klienta(np. Formularze, e-maile) – (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

V Grupa ZA przetwarza też dane osobowe w celach wskazanych poniżej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Grupa ZA, którym jest:

 • kontaktowanie się z Klientem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji – za zgodą Klienta przez e-mail lub telefon;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną;
 • prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności sklepu internetowego i poprawy działania usług;
 • prowadzenie działań marketingowych – za wyraźną zgodą Klienta;
 • obsługa Państwa próśb kierowanych za pośrednictwem e-mail w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja konkursów, akcji promocyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności(obowiązki wynikające z przepisów prawa).

VI By móc zawrzeć i wykonać umowę z Klientem za pośrednictwem Sklepu wymagamy podania następujących danych osobowych:

 • Imię i nazwisko – podanie jest niezbędne, podczas składania zamówienia Klient będzie proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby Administrator mógł zgodnie z prawem zawrzeć umowę sprzedaży towarów;
 • Adres do doręczenia – podanie jest niezbędne do wysyłki zamówionego towaru;
 • Nr telefonu – podanie go nie jest obowiązkowe, ale czasem w obliczu nieoczekiwanych zdarzeń znacznie ułatwia znalezienie odpowiedniego wyjścia w porozumieniu z Klientem;
 • Adres e-mail – niezbędny, poprzez e-mail wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Klientem;
 • w przypadku zamówień złożonych przez firmy: dane firmy i jej adres;

VII Aby można było korzystać z niektórych funkcji Sklepu wymagana będzie rejestracja. Podczas rejestracji zapytamy o adres e-mail oraz hasło jakiego będzie używane na naszej witrynie sklepu internetowego. Rejestracja nie jest wymagana do dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym.

VIII Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych   art. 6 ust 1 lit. a RODO, art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit. f RODO, którymi są min.:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Klienta zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. dane osobowe przetwarzane są odpowiednio na podstawie umowy zawartej z Administratorem (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której Klient jest stroną);
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie rachunków i faktur w celu wypełnienia obowiązków podatkowych);
 • art.6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń).

IX Informujemy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku:

 • złożenia zamówienia uniemożliwia zawarcie umowy sprzedażowej i realizację zamówienia;
 • zakładania konta uniemożliwi jego założenie;
 • brak zgody do celów marketingowych uniemożliwi komunikację, przesyłanie ofert itp.

X Informacje o odbiorcach danych osobowych:

 • Wszystkie dane umieszczone w bazie sklepu będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane nieuprawnionym do tego osobom trzecim.
 • Dane osobowe Klientów udostępniamy jedynie podmiotom, wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, realizują dostawę przesyłek w tym firmy kurierskich lub poczty polskiej, wykonują usługi konsultingowe, wspomagają obsługę użytkowników, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Mogą być przekazywane pod klauzulą poufności do: kancelarii prawnej, firmy doradczej, operatorów systemów płatności, firmy informatycznej.  Wszystkie podmioty wspierające, z którymi współpracujemy również gwarantują przetwarzanie zgodne ze standardami wprowadzonymi przez RODO.
 • Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane organom publicznym walczącym z oszustami i nadużyciami.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

XI Informujemy, że Klientom przysługuje prawo do:

 • dostępu, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • informacji o tym, jak dane są przetwarzane;
 • bycia zapomnianym;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • pisemnego,umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
    • występowania danych Klienta w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby;
    • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
    • stanu od kiedy przetwarza się dane Klienta w zbiorze;
    • ewentualnym źródle pozyskania danych;
    • udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

XII Informujemy, że Klient ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

XIII Administrator do prowadzenia Sklepu internetowego stosuje wymagane środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem przez osoby nieuprawnione z naruszeniem przepisów prawa oraz zniszczeniem, utratą, czy ich zmianą.

XIV Polityka prywatności obowiązuje od dnia: 28.11.18 r.