REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZORZA

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem https://www.zorza.studio prowadzony jest przez: Grupa ZA, z siedzibą w Zamościu 22-400, przy ulicy Leopolda Staffa 26, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej 9223058260. Grupa ZA, (zwana dalej ZORZA) jest twórcą marki ZORZA i jest podmiotem administrującym platformę, (zwaną dalej Sklepem).
 2. Regulamin określa zasady składania zamówień i zawierania pomiędzy Sklepem a Klientem umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość(internet).
 3. Przez ‘Klienta‘; ‘Kupującego‘ lub ‘Nabywcę‘ rozumie się osobę fizyczną, która ma co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych na podstawie polskiego prawa cywilnego i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną.
 4. Aktualną i obowiązującą wersję Regulaminu można znaleźć na stronie: https://www.zorza.studio/regulamin
 5. Produkty oferowane w Sklepie są w całości wykonywane ręcznie, z zachowaną możliwie jak największą dbałością o detal. Klient powinien wziąć pod uwagę, że praca ręczna może zawierać niedoskonałości, czym zasadniczo różni się od taśmowo i fabrycznie wyprodukowanych przedmiotów. Zdjęcia przedstawiające produktu zawsze mają na celu ukazanie produktu takiego jakim jest w rzeczywistości i nie są retuszowane pod kątem ukrycia ewentualnych nierówności czy niedoskonałości.
 6. Na graficznej prezentacji oferty zawsze dokładamy najwyższych starań by oddać rzeczywisty wygląd prac w danym otoczeniu i warunkach oświetleniowych. Klient powinien mieć na uwadze, że kolory na zdjęciach wyświetlające się różnych urządzeniach mogą się od siebie różnić. Zalecamy obejrzeć produkt na kilku różnych urządzeniach, by uzyskać maksymalny możliwy ogląd na to jak dany kolor i proporcje prezentują się w rzeczywistości. Różnice pomiędzy graficznym przedstawieniem produktu wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta(kolor, proporcje itp.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji, a Klientowi w takim przypadku przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Składając zamówienie w Sklepie internetowym pod adresem https://www.zorza.studio Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach realizacji zamówienia, wysyłki towaru oraz wystawienia stosownego dowodu zakupu(szczegóły o zakresie przetwarzania danych znajdują się w: Polityka Prywatności).
 8. Regulamin ten dotyczy wszystkich umów zawieranych z ZORZA niezależnie od zastosowanego w danym przypadku środka porozumiewania się na odległość, służącego do kontaktu lub zawierania umów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorstwami.

II ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Sklep oferuje towary do zakupienia za pomocą internetu, do poprawnego działania wymagany/wymagana jest:
 • dostęp do Internetu;
 • aktywny adres e-mail;
 • najnowsza wersja używanej przez Klienta przeglądarki internetowej;
 • włączona obsługa javascript;
 • akceptacja plików cookies.
 1. Przeglądanie oferty Sklepu nie wymaga rejestracji, przy składaniu zamówień logowanie lub rejestracja jest opcjonalna.
 2. Wszystkie przekazywane dane za pośrednictwem sklepu są starannie chronione, zgodnie z Polityką Prywatności.
 3. Dopuszcza się możliwości czasowego zawieszenia działalności Sklepu w celach prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.
 4. Nabywca, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

III CENY, WARUNKI ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie Sklepu https://www.zorza.studio podane są w polskich złotych(PLN) i nie zawierają podatku VAT.
 2. Ceny towarów podane na stronie Sklepu https://www.zorza.studio nie zawierają kosztów wysyłki.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta i jej potwierdzenia przez Sklep.
 4. Ceny nie zawierają żadnych opłat celnych.
 5. Sklep( ZORZA) https://www.zorza.studio zastrzega sobie prawo do:
  • dokonania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie Sklepu. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na warunkach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia;
  • wprowadzania nowych produktów do Sklepu;
  • przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie lub modyfikowania ich warunków zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia na towary oferowane przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian.
 6. Sklep nie oferuje możliwości realizacji zamówień z płatnością za pobraniem.
 7. W przypadku gdy rachunek bankowy Sklepu, nie zostanie uznany kwotą należną z tytułu złożenia zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu i rezerwacja danego towaru na warunkach wskazanych w potwierdzeniu zamówienia wygasa.
 8. Płatności za zamówienie można dokonać za pośrednictwem:
  • serwisu Przelewy24;
  • serwisu PayPal; 
  • przelewu bankowego na konto Sklepu w Alior Bank(przelewu należy dokonać po otrzymaniu stosownego e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia na dane w nim wskazane). W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem przelewu bankowego należy mieć na uwadze, iż termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu zaksięgowania płatności przez Sklep.

IV ZAMÓWENIA – WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy złożyć zamówienie na stronie internetowej https://www.zorza.studio.
 2. Wybór zamawianych towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka. UWAGA: Dodanie przedmiotu do Koszyka nie jest równoznaczne z jego rezerwacją.
 3. Złożenie Zamówienia na wybrane produkty jest możliwe po zalogowaniu na wcześniej utworzone konto, zarejestrowanie się czyli utworzenie nowego konta, lub poprzez wypełnienie odpowiednich pól na stronie Podsumowania Zamówienia  bez konieczności rejestracji.
 4. W trakcie składania Zamówienia do momentu zatwierdzenia swoich danych oraz adresu wysyłki Nabywca ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych a także wyboru towaru. W tym celu postępować zgodnie z komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
 5. W celu zrealizowania Zamówienia przez Sklep konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe – są to dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 6. Używając przycisku ‘Zamawiam i płacę’ Nabywca potwierdza złożenie zamówienia, jednocześnie poświadczając, że podane dane są prawidłowe.
 7. W chwili złożenia zamówienia za pośrednictwem serwisu https://www.zorza.studio, Klient dokonuje rezerwacji danego Towaru na warunkach wskazanych w ofercie danego towaru obowiązującej w danej chwili na stronie Sklepu.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia na adres e-mail wskazany w zamówieniu, pod warunkiem uprzedniego opłacenia zamówienia przez Klienta na warunkach opisanych w Regulaminie.
 9. Jeśli Klient dokonał zapłaty za zamówienie, które nie może zostać zrealizowane, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 dni od dnia wysłania informacji, na zasadach opisanych w rozdziale V ust. 9
 10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie, z przyczyn niezależnych od Sklepu, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania jego realizacji. Niezwłocznie powiadomimy Klienta i w takim przypadku Klient będzie miał prawo do:
  • anulowania całości zamówienia(Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  • wyrażenia zgody na realizację w zaproponowanym przez Sklep nowy terminie realizacji;
  • anulowania zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie( w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji w pozostałym zakresie).
 11. Proces realizacji zamówienia zostanie rozpoczęty po zaksięgowaniu płatności.
 12. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez kupującego wiadomości e-mail mówiącym o przyjęciu do realizacji zamówienia, na adres wskazany przy jego składaniu, z zastrzeżeniem ust. 8 zd. 2 Regulaminu. Tym samym ma miejsce zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym oraz Sprzedającym – Sklepem https://www.zorza.studio,
 13. Jeśli Nabywca chce otrzymać dowód zakupu towaru należy ten fakt zgłosić w sekcji ‘Uwagi’ podczas składania zamówienia lub zgłosić się drogą e-mailową w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.
 14. Sklep https://www.zorza.studio, ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy:
  • podane przez Kupującego dane są niedokładne, niepełne lub błędne – w szczególności adres wysyłki zamówienia;
  • zamówienie zostało złożone z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 15. Zamówienia można składać w każdym czasie. Czas realizacji zamówienia złożonego w soboty niedziele i święta liczy się od następnego dnia roboczego.
 16. Czas na zrealizowanie zamówienia, w przypadku wydłużonego czasu Klient zostanie poinformowany.

V DOSTAWA

 1. Zamówienia będą wysyłane za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej w terminie do pięciu dni roboczych po zaksięgowaniu pełnej płatności;
 2. Sposób dostawy może zostać wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu;
 3. Jeśli żaden z proponowanych sposobów dostawy nie jest dostępny, prosimy o indywidualny kontakt e-mailowy na: hello@zorza.studio;
 4. Koszt wysyłki towaru ponosi Kupujący i jest on doliczany do ceny wybranego towaru (Stawki orientacyjne oraz przybliżony czas przesyłki można znaleźć w informacji o wysyłce na stronie: www.zorza.studio/dostawa)
 5. Przy zamówieniach niestandardowych, (więcej niż 1 produkt) Sklep może skontaktować się z Klientem w celu uzgodnienia kosztów wysyłki.
 6. Koszty wysyłki dla Klientów spoza Unii Europejskiej są uzgadniane indywidualnie poprzez kontakt e-mail. Prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia by prawidłowo oszacować koszt dostawy.
 7. Podczas odbioru zamówienia Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela jej stan. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać wraz z doręczycielem stosowny protokół reklamacyjny.
 8. W przypadku podania błędnego adresu dostawy, Sklep nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów ani nie odpowiada za taką przesyłkę.
 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienia w dostarczeniu przesyłki nie leżące po stronie Sklepu.

VI ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683, z późn. zm.) Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w Sklepie https://www.zorza.studio, bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
 2. Aby zwrócić zamówione towary, wystarczy wydrukować i podpisać formularz zwrotu, który zawiera oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać wraz z towarem na adres: Grupa ZA, ul. Staffa 26, 22-400 Zamość. (POBIERZ NASZ FORMULARZ)
 3. Do zachowania ww. terminu wystarczy nadanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej w placówce operatora pocztowego przed upływem terminu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient zobowiązany jest do zwrotu produktów w tym samym stanie w jakim je otrzymał, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient powiadomił Sklep o decyzji zwrotu. Podstawą zwrotu jest przesłanie towaru nieuszkodzonego, nieużywanego oraz oryginalnie zapakowanego, za pośrednictwem kuriera bądź pocztą.
 4. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób (zbliżony do sposobu w jakim towar otrzymał), zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, towar najlepiej wysłać zabezpieczony jak w oryginalnym opakowaniu.Towar musi być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami.
 5. Sklep po otrzymaniu towaru, zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta płatność za towar.
 6. Zwrotowi podlega koszt zamówionego produktu bez kosztów dostawy. Koszt odesłania produktu do Sklepu pokrywa Kupujący.
 7. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa. Prawo zwrotu nie przysługuje osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).
 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, umowa zostaje uznana za niezawartą.
 9. Zwrot kwoty uiszczonej za produkt dokonywany jest przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego, lub przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte przez Klienta w opłaceniu zamówienia.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania przesyłek wysyłanych za pobraniem lub na koszt Sklepu i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

VII REKLAMACJA

 1. ZORZA zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy dany produkt posiadał wadę techniczną oraz był wykorzystywany zgodnie z zaleceniami producenta.
 2. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń związanych z normalnym użytkowaniem produktu, takich jak zadrapania lub zarysowania.
 3. Przed wysłaniem towaru w celu reklamacji, należy skontaktować się i przedstawić sprawę najlepiej za pośrednictwem poczty e-mail: hello@zorza.studio, w celu zapewnienia indywidualnego podejścia do każdego przypadku reklamacji, który to przypadek może wymagać szczególnych ustaleń jeszcze przed etapem wysyłki reklamowanego produktu przez Klienta.
 4. Reklamowany produkt należy wysłać na adres: Grupa ZA, Staffa 26, 22-400 Zamość.
 5. Reklamacja jest rozpatrywana maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki przez Sklep. (POBIERZ NASZ FORMULARZ)
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania przesyłek wysyłanych za pobraniem lub na koszt Sklepu i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 7. Sklep informuje Klienta, że ewentualne nieporozumienia w związku z reklamacją mogą zostać rozstrzygnięte bez wchodzenia na drogę sądową oraz bez dodatkowych opłat, w języku odpowiadającym Klientowi za pomocą unijnej platformy do rozstrzygania sporów ODR. Link do platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 8. W przypadku reklamacji towaru przesyłki uszkodzonej w trakcie transportu podstawą reklamacji będzie protokół sporządzony w momencie odbioru towaru.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Informujemy, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.
 4. Informujemy, że wszelkie zamieszczone na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe(loga, logotypy, nazwy etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie w celach informacyjnych.
 5. Informacje, znaki firmowe oraz zdjęcia i wizualizacje produktów umieszczone na stronie stanowią własność Grupy ZA twórców marki ZORZA. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek innych celów bez zgody Grupy ZA.
 6. Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się przestrzegania praw własności intelektualnych(w tym autorskich praw majątkowych praz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Grupie ZA oraz podmiotom trzecim.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w dowolnym czasie bez konieczności uzasadniania przyczyny. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu. W przypadku zmiany Regulaminu po złożeniu zamówienia, Klient ma prawo do anulowania zamówienia. Zmiany nie dotyczą zamówień już wysłanych do Klienta.
 8. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się niezwłocznie poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adres e-mail podany podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto w przypadku braku wyrażenia zgody na postanowienia zmienionego Regulaminu.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Postanowienia Regulaminu nie mają wpływu na prawa konsumenta wynikające z powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.11.2018 r. i stanowi dokument określający zasady sprzedaży w Sklepie internetowym pod adresem https://zorza.studio/regulamin . W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną.
 12. Propozycje współpracy w innej formie niż oferuje Sklep prosimy również kierować do: hello@zorza.studio.
 13. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres email: hello@zorza.studio